საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია
Georgian Association of Obstetric and Gynecological Anesthesiologists

G o o g l e    

 

Ranson-ის კრიტერიუმი
მწვავე პანკრეატიტის სიმძიმის შესაფასებლად

 

სახელი, გვარი: ქართულად
ისტორიის ნომერი:
შემოსვლისას
თანმხლები დაავადებები ასაკი > 55
ლეიკოციტები > 16 შემოსვლისას
გლუკოზა > 200 მგ% (10 მმოლ/ლ) შემოსვლისას
LDH > 350 შემოსვლისას
AST > 250 შემოსვლისას
შემოსვლიდან 48 სთ-ში
ლაბორატორიული მონაცემები Hct-ს დაქვეითება > 10%-ზე შემოსვლიდან 48 სთ-ში
BUN-ის მომატება > 5 US (> 1.79 SI) შემოსვლიდან 48 სთ-ში
Ca+ < 8 მგ/დლ (2 მმოლ/ლ) შემოსვლიდან 48 სთ-ში
PaO2 < 60 mm Hg შემოსვლიდან 48 სთ-ში
ფუძეთა დეფიციტი (BE = 24 - HCO3) > 4 შემოსვლიდან 48 სთ-ში
სითხის სეკვესტრაცია > 6ლ შემოსვლიდან 48 სთ-ში
 

 

 

 

სამეანო
ანესთეზიის
სახელმძღვანელო

ორსულობის
კალკულატორი